Valtiovarainministeriö: Valtion aluehallinnon uudistus käynnistyy

Valtiovarainministeriön tiedote 30.08.2023:

Aluehallinnon uudistuksessa kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen virastoon. Samalla muodostetaan uudet alueelliset Elinvoimakeskukset. Uudistamisessa tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä alueesta riippumatta sekä sujuvoittaa prosesseja ja palvelua.

Uudistuksen pääperiaatteet on linjattu hallitusohjelmassa. Uudistus kattaa yhdeksän hallinnonalan tehtäviä ja koskee 23 virastoa sekä 4600 työntekijää. Valtiovarainministeriö on nyt pyytänyt ministeriöitä ja virastoja nimeämään edustajat uudistusta valmisteleviin työryhmiin.

Tavoitteena nopea ja yhdenvertainen palvelu

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen muistuttaa valtion aluehallinnon toimintaympäristön muuttuneen monella tavoin esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden siirron, TE-palveluiden järjestämisvastuun siirron sekä vihreän siirtymän investointien kasvun myötä.

”Muutosten keskellä uudistuksen tavoitteena on nopea ja yhdenvertainen palvelu, ja sen keskeisinä lähtökohtina ovat jatkossakin aluehallinnon monialaisuus sekä alueellinen läsnäolo”, Ikonen korostaa.

Uudistuksessa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ELY-keskusten ympäristöasioiden vastuualueen tarkoituksenmukaiset tehtävät yhdistetään. Uudessa valtakunnallisessa virastossa ympäristöön liittyvät lupa- ja valvontatehtävät muodostavat yhden yhtenäisen kokonaisuuden. ELY-keskusten jäljelle jäävät tehtävät kootaan nykyistä vahvemmille alueille Elinvoimakeskuksiin.

Uudistuksessa turvataan kattavat palvelut eri puolilla Suomea

”Kansalaiset ja yritykset ansaitsevat sujuvaa ja yhdenvertaista palvelua. Yhteiskuntana tarvitsemme investointeja ja uutta liiketoimintaa esimerkiksi vihreän siirtymän edistämiseksi. Samoin on tärkeää varmistaa, että esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia lakeja tulkitaan samalla tavalla eri puolilla Suomea ja että lupien myöntäminen ja valvonta on yhdenvertaista. Elinvoimakeskuksilla puolestaan on tärkeä kehittäjärooli alueillaan”, Ikonen sanoo.

Uudistuksessa turvataan kattavat palvelut eri puolilla Suomea, ja erityistä huomiota kiinnitetään varautumistehtävien aukottomaan toteutumiseen. Uuden mallin mukaan järjestetty valtion aluehallinto käynnistää toimintansa viimeistään vuonna 2026. Hankkeessa turvataan myös kielelliset oikeudet.

”Sekä uuden valtakunnallisen viraston että elinvoimakeskusten toiminta säilyy kattavana eri puolilla Suomea. Muu ei toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta olisi edes järkevää”, ministeri Ikonen sanoo.

Uudistus valmistellaan laajassa yhteistyössä

Uudistus etenee seuraavaksi työryhmien asettamisella ja sen jälkeen lainsäädännön valmistelulla. Lakiesitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle kesään 2024 mennessä ja antaa eduskunnalle keväällä 2025. Lainsäädännön lisäksi käynnistetään myöhemmin syksyllä uusien virastojen toimeenpanon suunnittelu.

”Meidän on varmistettava kaikkien osallisten tahojen aktiivinen osallistuminen työhön ja kaikkien asiantuntemuksen laaja hyödyntäminen. Työtä on tehtävä yhdessä yli ministeriö- ja virastorajojen. Pidän tärkeänä, että henkilöstönäkökulmaan kiinnitetään erityistä huomiota”, sanoo ministeri Ikonen.

Työryhmät asetetaan mahdollisimman pian. Uudistusta valmistelemaan on tarkoitus asettaa ohjausryhmä ja valmisteluryhmä sekä näille alaryhmät. Uudistuksessa tulevat olemaan mukana työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, aluehallintovirasto, ELY-keskus sekä ELY-keskusten, TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus sekä Ahvenanmaan valtionvirasto.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Elina Laavi, p. 0295 530 556
osastopäällikkö Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0031
finanssineuvos Janne Öberg, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0473