Valtiovarainministeriö: Valtion aluehallinnon uudistus etenee: Uusien virastojen tehtävät linjattu

Valtiovarainministeriön tiedote 15.03.2024:

Valtion aluehallinnon uudistuksessa muodostetaan uusi valtakunnallinen lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto sekä uudet alueelliset elinvoimakeskukset. Uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä sekä sujuvoittaa palveluja kansalaisille ja yrityksille.

Virastojen välisestä tehtävänjaosta on linjattu hankkeen ohjausryhmässä. Seuraavaksi aluehallinnon uudistuksessa jatketaan lainsäädännön valmistelutyötä näiden linjausten perusteella. Lakiesitykset on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle kesään 2024 mennessä.

”Uudistus tuo sekä yrityksille että yksittäisille ihmisille aiempaa sujuvampia palveluita. Se parantaa esimerkiksi vihreään siirtymään liittyvää luvitusta ja vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaista valtakunnallista valvontaa”, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Uuteen virastoon kootaan laajasti valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä

Uusi valtakunnallinen virasto käsittelee useiden elinkeinojen lupa-asioita sekä valvoo oikeusturvaan, perusoikeuksiin ja ympäristöön liittyviä asioita. Viraston lupa-, valvonta-, ja ohjaustehtävät muodostavat asiakkaiden kannalta selkeän, yhtenäisen kokonaisuuden. Ne sisältävät sosiaali- ja terveysalaan, ympäristöön, työsuojelun valvontaan, opetus- ja kulttuuritoimeen sekä eräisiin muihin toimialoihin liittyviä tehtäviä.

Uuteen valtakunnalliseen lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon kootaan 

  • pääosa nykyisten aluehallintovirastojen tehtävistä,
  • kaikki sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran tehtävät
  • sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) erikseen linjatut ympäristövastuualueen tehtävät.

Lisäksi alueidenkäytön tehtävissä sekä vesien ja merenhoitotehtävissä luvituksen kokonaisuuteen kuuluvat tehtävät osoitetaan valtakunnalliseen lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon.

Aluehallintovirastoissa nykyisin hoidetut kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät siirtyvät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon ja ympäristöterveydenhuollon maa- ja metsätalousministeriön toimialan tehtävät Ruokavirastoon. Kaikki muut aluehallintovirastojen nykyiset tehtävät siirtyvät uuteen valtakunnalliseen virastoon.

Tämä koskee myös aluehallintovirastojen varautumistehtäviä. Alueellisen varautumisen uudistamista jatketaan erillisenä kokonaisuutena.

Uuden valtakunnallisen viraston toiminta perustuisi valtakunnallisten tehtävien ja prosessien hoitamiseen, mutta virasto toimisi alueellisesti yhteistoiminta-alueisiin perustuen. Tarvittaessa viraston toimipisteverkosto voi olla tätäkin laajempi.

Elinvoimakeskukset vastaavat alueiden kehittämisestä ja rahoituksesta

Selkeät alueen elinvoimaa kehittävät edistämistehtävät kuuluvat elinvoimakeskuksiin.

Elinvoimakeskukset hoitavat jatkossa elinkeinoihin, työllisyyteen, maatalouteen, liikenteeseen, alueiden käytön edistämiseen, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden suojelun ja vesien hyvän tilan edistämiseen sekä kalatalouteen liittyviä tehtäviä alueillaan. Niiden vastuulle voidaan jatkossa siirtää myös muita alueellisia kehittämis- ja rahoitustehtäviä.

ELY-keskusten nykyiset tehtävät, jotka eivät siirry lupa-, valvonta- ja ohjausvirastoon, kootaan uusiin elinvoimakeskuksiin lukuun ottamatta julkisen henkilöliikenteen aluehallinnon tehtäviä, jotka siirretään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Hallitusohjelman mukaisesti uudet elinvoimakeskukset ja niiden alueet muodostetaan nykyisten täyden palvelun ELY:jen pohjalta mahdollistaen tarvittaessa korkeamman toimipistemäärän. Elinvoimakeskusten määrää voidaan kasvattaa enintään yhdellä elinvoimakeskuksella palveluiden turvaamiseksi molemmilla kansalliskielillä. Edelleen mahdollistetaan elinvoimakeskusten erikoistuminen ja keskinäinen työnjako.

Uudet virastot aloittavat toimintansa vuonna 2026  

Uudistuksessa turvataan kattavat palvelut eri puolilla Suomea. Uuden mallin mukaan järjestetty valtion aluehallinto käynnistää toimintansa viimeistään vuoden 2026 alussa.

Aluehallinnon uudistus kattaa yhdeksän hallinnonalan tehtäviä ja koskee 27 virastoa sekä 4 600 työntekijää. Valmistelussa ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, aluehallintovirasto, ELY-keskus sekä ELY-keskusten, TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. Uudistuksessa on myös asetettu keskeisistä sidosryhmistä muodostuva seurantaryhmä.

Lisätiedot:

Valtiosihteeri Elina Laavi, valtiovarainministeriö, elina.laavi(at)gov.fi, p. 0295 530 152
Ylijohtaja, osastopäällikkö Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, juha.sarkio(at)gov.fi, p. 029 553 0031
Osastopäällikkö Tiina Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö, tiina.korhonen(at)gov.fi, p. 0295047138