Valtiovarainministeriö: Palvelujen saatavuutta parannetaan digitaalisilla ratkaisuilla ja turvaamalla perinteiset asiointitavat

Valtiovarainministeriön tiedote 27.03.2024:

Valtioneuvosto on hyväksynyt suunnitelman valtion palvelujen saatavuudesta ja alueellisesta sijoittumisesta. Käyntiasiointia kootaan yhteisiin palvelupisteisiin, ja palvelut järjestetään jatkossa yhä enemmän digitaalisesti. Niissä huomioidaan erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet ja perinteiset asiointitavat, kuten käynti- ja puhelinasiointi.

Valtioneuvoston suunnitelmaan on koottu palvelujen saatavuutta ja alueellista sijoittumista koskevat strategiset tavoitteet, niitä vastaavat avaintulokset sekä tavoitteiden toteutumisen mittarit.

Mahdollisuus perinteisiin asiointitapoihin säilyy 

Valtiovarainministeriön vuonna 2021 Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan sähköinen asiointi on kansalaisten mielestä mieluisin tapa hoitaa viranomaisasiointia. Sitä seuraavat puhelinpalvelut ja käyntiasiointi.

Suomi siirtyy asteittain digitaalisten palveluiden ensisijaisuuteen viranomaisasiointikanavana, ja Suomella on hyvät edellytykset tarjota kaikki keskeiset julkiset kansalaispalvelut verkossa. Tavoitteena on rakentaa digitaaliset palvelut helppokäyttöisiksi ja samalla huomioida ne asiakkaat, joille digitaalinen asiointi on haastavaa. Heille tarjotaan esimerkiksi mahdollisuus käyntiasiointiin tai puhelinpalveluihin.

Palveluverkkoa uudistetaan valtakunnallisesti

Valtion viranomaisten toimipaikkaverkkoja tiivistetään ja toimipaikkoja pyritään jakamaan sekä valtion viranomaisten että kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa. Valtion toimitilastrategian mukaisesti valtion käyntiasiakaspalvelu ja toimistotilat kootaan kuluvan vuosikymmenen aikana pääsääntöisesti eri viranomaisten yhteisiin työympäristöihin. Työtä tehdään valtiovarainministeriön koordinoimassa palvelu- ja toimitilaverkkohankkeessa.

Yhteisten palvelupisteiden sijoittaminen suunnitellaan alueellisesti soveltaen kahta kriteeriä: tunnin asiointietäisyyttä ja riittävää väestöpohjaa. Kriteereitä voidaan tarvittaessa painottaa eri tavalla, jotta palvelun saatavuus vastaa eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen eri väestöpohjan maakunnissa. Palvelupisteiden palvelut ovat saatavilla pääsääntöisesti enintään tunnin etäisyydellä asiakkaasta.

Yhteisten palvelupisteiden verkostoa voidaan tarvittaessa täydentää muilla palveluratkaisuilla, kuten pienemmillä etäpalvelupisteillä tai liikkuvilla palvelupisteillä. Etäpalvelupisteitä sekä liikkuvia palveluja kehitetään ja edistetään yhdessä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa, tarvittaessa yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Valtionhallinnon ketteryys turvataan vähentämällä toimipaikkoja koskevaa sääntelyä sekä lisäämällä ohjaavan ministeriön ja virastojen mahdollisuuksia päättää toimipaikoista palvelujen kysynnän mukaan.

Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annettu laki velvoittaa hallitusta laatimaan suunnitelman hallituskaudeksi. Suunnitelman laatimisessa tulee huomioida valtionhallinnon tuottavuusohjelma ja toimintamenojen sopeutustarve, ja se sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa.

Lisätiedot:
Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, elina.isoksela(at)gov.fi, p. 0295 530 116

Valtioneuvoston päätös (vm.fi)
Palvelu- ja toimitilaverkkohanke (vm.fi)