Valtiovarainministeriö: Hallituksen esitys valtion aluehallinnon uudistuksesta yhtenäistää palveluja ja tekee luvituksesta aiempaa sujuvampaa – esitys laajalle lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriön tiedote 20.06.2024:

Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan uusi valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto ja kymmenen alueellista elinvoimakeskusta, joilla on pää- tai muu toimipaikka jokaisessa maakunnassa. Tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä sekä tarjota sujuvaa palvelua asiakkaille ja yrityksille alueesta riippumatta.

”Kansalaiset ja yritykset ansaitsevat mahdollisimman vaivatonta ja yhdenvertaista, toimivaa palvelua. Suomi tarvitsee elinvoiman edistämistä yhä vahvemmassa yhteistyössä, investointeja ja uutta liiketoimintaa esimerkiksi vihreän siirtymän edistämiseksi, siksi aluehallintouudistuksen yhtenä merkittävänä tavoitteena on tehostaa luvitusta. Yhtä tärkeä tehtävä on varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia lakeja tulkitaan samalla tavalla eri puolilla Suomea ja että lupien myöntäminen ja valvonta ovat alalla yhdenmukaisia. Valtion aluehallinnossa korostuu jatkossakin monialaisuus ja alueellinen läsnäolo”, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Hallituksen esitys valtion aluehallinnon uudistuksesta lähti laajalle lausuntokierrokselle 20. kesäkuuta.

Uudessa valtakunnallisessa virastossa lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät muodostavat yhden yhtenäisen kokonaisuuden

Uudistuksessa luodaan uusi Lupa- ja valvontavirasto. Se vastaa lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus-, lupa-, rekisteröinti- ja valvontatehtävistä sekä yleisen edun valvonnasta. Viraston tehtävänä on turvata perusoikeuksia ja oikeusturvaa vuorovaikutuksessa alueiden kanssa.

Virastoon kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ja aluehallintovirastojen tehtävät sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvara-asioiden vastuualueelle kuuluvia tehtäviä.

Lupa- ja valvontavirastolla on viisi toimialaa: sosiaali- ja terveys, varhaiskasvatus, koulutus ja kulttuuri, ympäristö, työsuojelu sekä pelastustoimi- ja varautuminen. Virastolla on valtakunnallinen toimivalta. Alueellinen läsnäolo ja toimintakyky turvataan hyvinvointialueiden¬ yhteistoiminta-alueisiin perustuen. Virastolla voi kuitenkin olla tätä laajempi toimipisteverkosto. Uudistuksessa varmistetaan kielellisten oikeuksien toteutuminen.

Uudistuksen myötä hallinnon rakennetta selkeytetään ja päällekkäisiä rakenteita puretaan. Valtakunnallinen toiminta-alue takaa yhdenmukaiset toimintatavat sekä resurssien kohdentamisen varmistamaan muun muassa lupaprosessien tehokkaan läpiviennin.
Pääosa aluehallintovirastojen tehtävistä siirtyy Lupa- ja valvontavirastoon. Muut aluehallintovirastojen tehtävät siirtyvät seuraavasti:

 • Kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät siirtyvät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
 • Eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja elintarvikkeita koskevat tehtävät siirtyvät Ruokavirastoon.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien julkisen henkilöliikenteen tehtävät siirtyvät Liikenne- ja viestintävirastoon. Ahvenanmaan valtionviraston asema ja tehtävät säilyvät esityksessä nykyisellään.

Elinvoimakeskukset vahvistamaan alueellista elinvoimaa

Uudet elinvoimakeskukset keskittyvät jatkossa vastaamaan alueiden kehittämisestä sekä rahoituksesta.

Elinvoimakeskusten tehtävänä on hoitaa elinkeinotoiminnan edistämiseen ja yritystoimintaan, työllisyyteen, maatalouteen, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen, liikenteeseen, alueiden käytön edistämiseen, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden suojelun ja vesien hyvän tilan edistämiseen sekä kalatalouteen liittyviä tehtäviä alueillaan.

Elinvoimakeskusten päätoimipaikat vastaavat pääosin nykyisten kolmen vastuualueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) päätoimipaikkoja. Elinvoimakeskuksilla on pää- tai muu toimipaikka jokaisen maakunnan alueella. Elinvoimakeskukset toimivat asiakaslähtöisesti, digitalisaatiota hyödyntäen ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Keskukset toimivat alueellisesti, mutta tehtäviä voidaan perustellusta syystä jakaa myös useamman kuin yhden keskuksen alueelle. Henkilöstö pysyisi lähtökohtaisesti nykyisissä toimipaikoissaan.

Toimipaikat ovat:

 • Uusimaa ja Päijät-Häme: päätoimipaikka Helsinki ja toimipaikka Lahti
 • Varsinais-Suomi ja Satakunta ml. Ahvenanmaan maakunta: päätoimipaikka Turku ja toimipaikka Pori
 • Etelä-Karjala ja Kymenlaakso: päätoimipaikka Kouvola ja toimipaikka Lappeenranta
 • Pirkanmaa ja Kanta-Häme: päätoimipaikka Tampere ja toimipaikka Hämeenlinna
 • Keski-Suomi: päätoimipaikka Jyväskylä
 • Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala: päätoimipaikka Kuopio ja toimipaikat Joensuu ja Mikkeli
 • Etelä-Pohjanmaa: päätoimipaikka Seinäjoki
 • Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu: päätoimipaikka Oulu ja toimipaikka Kajaani
 • Lappi: päätoimipaikka Rovaniemi
 • Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: päätoimipaikka Vaasa ja toimipaikka Kokkola

Osa elinvoimakeskusten tehtävistä on jatkossakin valtakunnallisia ja ne kootaan tiettyihin keskuksiin perustuen pääasiassa nykyisiin koottuihin vastuutehtäviin. Keskitettyjä tehtäviä ovat muun muassa vesitaloustehtävät, kalataloustehtävät, maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankinta, vesienhoidontehtävät sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanotehtävät, joissa rahoituksesta vastaava elinvoimakeskus tekee tiivistä yhteistyötä muiden elinvoimakeskusten ja alueen maakuntien kanssa.

Lupa- ja valvontavirastoon siirtyvien tehtävien johdosta elinvoimakeskuksiin jäävät vesitaloustehtävät kootaan kolmeen kokonaisuuteen alueellinen läsnäolo säilyttäen. Myös kotoutumisen tehtävät kootaan valtakunnalliseksi tehtäväksi.

Lausuntoaikaa on elokuun loppuun asti

Valtion aluehallinnon uudistus koskettaa yhdeksää eri ministeriötä ja 27:ää virastoa, joissa työskentelee noin 4600 ihmistä. Uudistus perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Lupa- ja valvontavirastosta, laki elinvoimakeskuksista sekä kehittämis- ja hallintokeskuksesta ja laki Ahvenanmaan valtionvirastosta. Lakiehdotus sisältää säännökset virastojen organisaatiosta, johtamisesta, tulosohjauksesta ja hallinnon järjestämisestä. Lainsäädännön kokonaisuus on laaja, ja muutoksia tulisi lähes 290:een lakiin.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja 30.8.2024 mennessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2026.

Ympäristöministeriö valmistelee valtion aluehallinnon uudistuksen kanssa rinnakkain niin sanottua yhden luukun mallia, jossa Lupa- ja valvontavirasto vastaisi ympäristöasioiden lupa- ja muiden menettelyjen etenemisestä ja koordinoinnista. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöasioiden käsittelystä Lupa- ja valvontavirastossa sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi 30.8.2024 mennessä.

Lisätiedot: 
Valtiosihteeri Elina Laavi, elina.laavi(at)gov.fi, p. 0295530556
Ylijohtaja Juha Sarkio, juha.sarkio(at)gov.fi, p. 0295530031
Ylijohtaja Tiina Korhonen, tiina.korhonen(at)gov.fi, p. 0295047138
Finanssineuvos Janne Öberg, janne.oberg(at)gov.fi, p. 0295530473

Lausuntopyyntö (lausuntopyyntö.fi)
Ympäristöministeriö, yhden luukun periaate