Author: info@broadscope.fi

Valtiovarainministeriön tiedote 23.01.2020: Julkisilla toimijoilla on vastuu oikean tiedon tuottajina ja hyödyntäjinä. Valtionhallinnon tiedolla johtamista on vahvistettu #Tietokiri-hankkeessa. Valtiovarainministeriön ohjaa-massa ja Valtiokonttorin koordinoimassa hankkeessa on valtiokonsernin yhteisiä tietova-rantoja koottu yhteen sekä tarjottu analysointipalveluja ja tiedon visualisointia julkishal-linnon organisaatioille. Hankkeessa on ollut mukana myös muita valtionhallinnon toimijoi-ta...

Valtiovarainministeriön tiedote 13.01.2020:   Kuntien taloustietojen automaattisen raportoinnin toteutus alkaa Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattista raportointia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2020. Uusi taloustietojen raportointimalli otetaan käyttöön kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2021 tilikautta koskevista taloustiedoista alkaen. Kuntien ja kuntayhtymien on toimitettava erikseen säädetyt taloustietonsa Valtiokonttorin ylläpitämään kuntatalouden tietopalveluun yhdenmukaisessa ja...

Valtiovarainministeriön kolumni 10.01.2020: Kuntaministeri Sirpa Paatero: Alueellistaminen 2020-luvulla – virastojen siirroista paikkariippumattomaan työhön Viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtuneet työnteon tapojen ja teknologian muutokset ovat mahdollistaneet sen, että yhä useampaa työtä voi tehdä fyysisestä olinpaikasta riippumatta. Digitalisaatio, yhä paremmat viestintäyhteydet, työn siirtyminen tietojärjestelmiin sekä kehittyneet yhteydenpidon ja yhdessä tekemisen välineet tuovat...

Valtiovarainministeriön tiedote 16.12.2019: Tuottavuusanalyyseilla eväitä valtion toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen Valtiovarainministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa toteuttanut tuottavuusanalyyseja, joiden avulla etsitään ja tunnistetaan tuottavuuden parantamisen sekä toiminnan digitalisaation kohteita. Tuottavuusanalyysit ovat osa vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelmaan sisältynyttä julkisen sektorin kustannusten hillintää. Tavoitteena on tuottavuusanalyysien avulla kehittää julkisia...