Tiedote

Valtiovarainministeriön kolumni 09.10.2020: Valtionhallinnon käyntiasiointiverkko tarvitsee uudistusta Yhteinen käyntiasiointiverkko, eli palveluverkko luodaan julkisen hallinnon yhteistyöllä, jotta pystymme tulevaisuudessa palvelemaan käyntiasiointia tarvitsevia asiakkaita monipuolisesti eri palvelukanavia hyödyntäen. Palveluverkko kokoaa yhteen julkisen sektorin asiakaspalvelupisteet. Sähköiset palvelut ovat ensisijaisia julkisen hallinnon palvelukanavia. Panostukset sähköisiin julkisiin palveluihin, etäpalveluihin sekä digitukeen ovat vähentäneet...

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 09.10.2020: Ruoka-ala on Suomen ensimmäinen toimiala, jossa koko arvoketjun toimijat raaka-aineen tuotannosta kuluttajarajapintaan ovat määritelleet toimenpiteet päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastotiekarttansa 7.10. esitelleiden ruoka-alan toimijoiden mukaan Suomella on mahdollisuus tehdä hiilineutraaliudesta itselleen menestystekijä, joka nostaa suomalaisen ruoan arvostusta. Helsingissä 7.10. järjestetyssä webinaarissa tiekarttansa esittelivät Elintarviketeollisuusliitto...

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 02.10.2020: Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet uuden laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023. Nyt annettava laatusuositus korvaa aiemmat. Samalla sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee poikkihallinnollisen Ikäohjelman, jolla varaudutaan väestön ikääntymisestä seuraavaan yhteiskunnalliseen muutokseen pidemmällä aikavälillä. Ikäohjelma on laadittu yhteistyössä...

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 01.10.2020: Digiloikka-työryhmä esittää loppuraportissaan, että Suomen digitalisaatiokehityksessä tulisi panostaa enemmän datan hyödyntämistä kiihdyttäviin digitaalisen yhteiskunnan rakenteisiin ja palveluihin, jotka leikkaavat läpi koko yhteiskunnan. Työryhmä luovutti raporttinsa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle 1.10.2020. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 4.5.2020 Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän, joka...

Työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön tiedote 23.09.2020: Kaupungistumisen edetessä kaupunkien merkitys asuin- ja elinympäristöinä, yritystoiminnan alustoina, kuntakentän suunnannäyttäjinä, ilmastonmuutoksen ratkaisijoina ja kansainvälisinä toimijoina voimistuu. 23.9.2020 julkaistu Kansallinen kaupunkistrategia 2020–2030 on valtion ja kaupunkien yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat kaupunkien keskeisimmät kehityssuunnat tälle vuosikymmenelle ja miten kaupunkipolitiikkaa...