Sosiaali- ja terveysministeriö: Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki: Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategia luo huomisen terveyttä ja kestävää kasvua

Sosiaali- ja terveysministeriön kolumni 11.11.2019:

Kestävä kasvu ja hyvinvointitalous ovat kestävän tulevaisuuden kulmakiviä. Talouskasvua tarvitaan, jotta hyvinvointimme kyetään turvaamaan myös tulevaisuudessa. Kasvun on kuitenkin oltava ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategian tavoite on, että Suomi on ensi vuosikymmenellä hyvinvoinnin edistämisen mallimaa sekä yksilöllisen terveydenhuollon edelläkävijä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategia sisältää keskeiset toimenpidesuositukset terveys- ja hyvinvointialan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi, investointien lisäämiseksi ja alan talouskasvun aikaansaamiseksi. Kasvustrategian tiekarttaa päivitetään parhaillaan hallitusohjelman mukaisesti ja sen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa 2019 – 2020.

Tavoitteena lisääntynyt hyvinvointi ja entistä vaikuttavammat palvelut

Suomen vahvuuksia hyvinvointialan kehittämisessä ovat korkeatasoinen tieteellinen tutkimus ja osaamispohja, tutkimusmyönteinen väestö, yliopistosairaaloiden ympärille muodostuneet tutkimus- ja innovaatioympäristöt, ICT-osaaminen ja startupit, laadukkaat ja terveystiedon rekisterit ja niiden käytön mahdollistava lainsäädäntö. Lisäksi terveysteknologia on Suomen nopeimmin kasvavia vientialoja.

Kasvustrategian toimenpiteinä perustetut tai valmisteilla olevat kansalliset osaamiskeskittymät  – genomikeskus, syöpäkeskus, neurokeskus, lääkekehityskeskus ja biopankkitoimintojen yhtenäistäminen – tukevat omalta osaltaan kilpailukykyisen ja investointeja houkuttelevan tutkimus- ja innovaatioympäristön syntymistä. Niiden samoin kuin sote-tiedon toisiokäyttöä edistävän Findatan toiminnot ovat avainasemassa tutkimuksen, yritystoiminnan kumppanuuksien ja koko palvelujärjestelmän kehittämisen näkökulmasta. Kansallisten osaamiskeskittymien avulla edistetään palveluiden yhdenvertaisuutta ja vahvistetaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvun edellytyksiä.

Kasvustrategian toimenpiteillä tavoitellaan organisaatiorajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia, aiempaa tehokkaampaa kansantautien ehkäisyä ja entistä yksilöllisemmin väestön tarpeiseen vastaavaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lisäksi ihmisten mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointiaan ei pidä unohtaa. Olennaista on tiedon mahdollisimman laajaa hyödyntäminen tietosuojaa ja tietoturvaa kunnioittaen – kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kasvustrategian tavoitteisiin päästään kehittämällä edelleen uusia innovaatioita synnyttäviä ekosysteemejä, tutkimusinfrastruktuureja ja korkeatasoista tutkimustyötä, pitämällä huolta testaus- ja pilottiympäristöistä ja tutkimustulosten hyödyntämisestä, vahvistamalla alan yritysten kilpailukykyä ja edistämällä investointeja Suomeen.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Strategiajohtaja
Sosiaali- ja terveysministeriö
——————————

Mikä on sosiaali- ja terveysalan kasvustrategia?

Terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista vauhditetaan keväällä 2014 julkistetulla kansallisella ter-veysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategialla, jonka toimeenpanoa ohjataan kolmen ministeriön (työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö) sekä rahoittajien (Business Finland, Suomen Akatemia) yhteistyönä.

Kasvustrategian tiekarttaa päivitetään parhaillaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Prosessia varten on avattu kaikille avoin verkkotyöpaja, jonka tavoitteena on mahdollistaa keskustelu sekä yhteisesti kehittäen ja ideoiden luoda toimenpide-ehdotuksia päivitettävään tiekarttaan. Verkkotyöpaja on avoinna 30.10.-15.11. välisen ajan.