Tarjoamme organisaatioiden kehittämisen ja uudistumisen ratkaisuja yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamiseksi. Teemme yhteistyötä erityisesti valtionhallinnon, kuntasektorin sekä yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa toimivien organisaatioiden kanssa.
Alla on esimerkkejä hankkeista, joiden kautta rakennamme parempaa yhteiskuntaa yhdessä asiakkaidemme kanssa.
Sosiaali- ja terveysministeriö: Kansallinen Ikäohjelma vuoteen 2030

Hankkeessa tuetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelua, tavoitteena ikäkyvykäs Suomi.

Lue lisää

Sisäministeriö: Toiminnan kehittämishanke (2022)

Hankkeessa tuettiin ministeriön toiminnan strategisen kehittämishankkeen toteuttamista yhteistyössä ministeriön henkilöstön ja johdon kanssa.

Vantaan kaupunki: Strategia 2022-2025

Hankkeessa tunnistettiin viimeisimpään dataan, tietoperustaan ja eri asiantuntijaryhmien kokemukseen pohjautuen keskeisimmät kaupunkiin vaikuttavat ilmiöt ja muutosvoimat sekä haettiin yhteistä ymmärrystä niiden vaikutuksista kaupungin toimintaan.

Lue lisää

Business Oulu: elinkeinopoliittinen toimenpideohjelma 2022-2027

Hankkeessa laadittiin toimenpideohjelman taustaselvitys eri lähteitä hyväksi käyttäen (alue, kansallinen, kv-taso), suunniteltiin ja toteutettiin alueen yrityksille kohdennetut tulevaisuustyöpajat.

Lue lisää

Oulu Innovaatioallianssi strateginen toimenpideohjelma 2021-2027

Hankkeessa uudistettiin laajapohjaisella yhteistyöllä strategisen OIA-sopimuksen sisältö vuosille 2021-2027. Tavoitteena synnyttää uutta liiketoimintaa ja vahvistaa niiden ympärillä olevia yritysekosysteemejä.

Lue lisää

Valtiovarainministeriö: Kansalaisten asiointi- ja julkisen palveluverkoston kehittäminen 2020

Valtiovarainministeriön teettämässä tuottavuusanalyysissä selvitettiin, miten julkiset palvelut voitaisiin tuottaa 2020-luvun lopussa kansalaisille laadukkaammin ja tehokkaammin hyödyntäen digitaalisia palveluja ja kanavia mahdollisimman suuressa määrin.

Lue lisää

Valtiovarainministeriö: Valtionhallinnon lupa-, ilmoitus- ja valvontaprosessien tuottavuus- ja digitalisaatioanalyysi 2020

Valtion viranomaisten lupa-, ilmoitus- ja valvontaprosessien sekä lupiin liittyvien muutoksenhakuprosessien toiminnallinen kehittäminen, analytiikan, tekoälyn ja prosessiautomaation käyttöpotentiaalin arviointi ja toimeenpanon suunnittelu.

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kasvupalvelujen palkkatuen kehittäminen 2019

Työn tavoitteena oli uudistaa ja yksinkertaistaa palkkatukijärjestelmä edistämään nykyistä paremmin kohtaantoa, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä muun muassa nuorten, osatyökykyisten ja pitkään työttömän olleiden työllistymistä.

Lue lisää

Opetushallitus: Uudistusprosessin asiantuntijatuki

OPH:n uutta toiminta-ajatusta, visiota ja tapaa toimia palvelevien ohjelmien sisältömäärityksen ja suunnittelun tukeminen.

Lue lisää

 
Työ- ja elinkeinoministeriö: Kansallisen kasvupalvelumallin toiminnallisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen 2018

Kansallisen kasvupalvelun toimintamallin, sitä tukevien ict -ratkaisujen sekä tietovarantojen ja keskeisten tietovirtojen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus tukemaan maakuntien valmistelutyötä.

Lue lisää

Valtioneuvoston kanslia: Hallituksen kärkihankekokonaisuuden toimintamalliarviointi

Hankkeessa arvioitiin Sipilän hallituksen kärkihankkeiden (26 kpl) toimintamallia eli organisointia, johtamista, ohjausta, seurantaa, taloutta/rahoitusta/rahoitusinstrumentteja sekä tuloksia.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeriö: Kansallisen ikästrategian määrityksen tuki

Alan asiantuntijoille kohdennettu tiedonkeruu, strategian päätavoitteiden sekä toimenpideohjelmien määritys.

Lue lisää

Ympäristöministeriö: Vaikuttavuusperusteisen strategian 2030 määrityksen tuki

Vaikuttavuusperusteisen strategian 2030 määrityksen tuki siten, että tulevaisuuskatsaus, pitemmän aikavälin vaikuttavuuspäämäärät, hallitusohjelmavalmistelu ja tulosohjaus muodostavat kokonaisuuden.

Lue lisää

Valtionavustustoiminnan strateginen tavoiteasetantamalli -hanke.

Hankkeessa määritettiin valtionavustustoiminnan tavoiteasetantamalli, jonka ydin on tulos-/vaikuttavuusperusteinen tavoitemäärittely niistä ilmiöistä käsin, jotka tunnistetaan merkittäviksi vaikuttamisen kohteiksi.

Lue lisää

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY: Vaikuttavuusperusteisen strategian 2025 määrityksen asiantuntijapalvelut

Toimintaympäristöanalyysin tulosten sekä asiakkaiden ja sidosryhmien arvotekijöiden kartoitus, toiminta-ajatuksen ja tavoitetilan kirkastaminen.

Lue lisää

Oulun seudun ammattillisen koulutuskuntayhtymä OSAO: Strategia 2025 laajasti osallistavalla prosessilla

Strategia 2025 laajasti osallistavalla prosessilla: opiskelijat, henkilöstö, sidosryhmät, johto, keskijohto, hallitus, yhtymäkokous.

Lue lisää

Hämeenlinnan kaupunki: Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenne -toimialan selvitys 2019

Infran suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tulevaisuuden toimintamallin selvitystyö.

Lue lisää

Ulkoasiainministeriö: maahanmuuton kokonaisuuden arviointi.

Hankkeessa arvioitiin maahanmuuton oleskelulupatoiminta, sen prosessit perheenyhdistämisen, työntekijän, yrittäjän ja opiskelijan lupien osalta.

Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö: Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuvirasto MAVIn yhdistymisprosessin tukeminen

Vaikuttavuuspäämäärien määrittämisen tukeminen. Laajan osallistumisen suunnittelu ja toteutus (koko henkilöstö, esimiesfoorumit, sidosryhmäfoorumit) sekä hankkeen johdon sparraus.

Apteekkariliitto: Apteekki 2025 strategia

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuvirasto MAVIn yhdistymisprosessin tukeminen (=Ruokaviraston perustamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut)

ELY palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten analyysi

ELY-keskusten ja TE-palvelujen sidosryhmätyytyväisyystutkimus

FinnHEMS Oy:n toimintamallimäärityksen tuki

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian indikaattorien ja mittareiden arviointi

Helsingin kaupunki: SOTE-muutospalvelun konsultointi

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tavoiteohjelman valmistelu, rakenteen arviointi ja kehittäminen sekä infran kunnossapidon johtamisen tuki

HSL:n (Helsingin seudun liikenne) rakenteen ja johtamisjärjestelmän arviointi ja muutosvaihtoehdot

HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä) johtamisjärjestelmän arviointi ja kehittäminen

HUSin HR-toimintamallin määrityksen tuki

Hämeenlinnan kaupungin johtoryhmien valmennus

Hämeenlinnan kaupungin toimialarakenne ja johtamisjärjestelmän kehittäminen

KELA corporate governance ja hyvän hallinnon periaatteet

KELA: sote-rahoituksen visualisointi- ja simulointimalli

KELA: strategiaprosessi

Kuntoutussäätiö: asiakaskokemusasiantuntijan palvelut

Maistraattien CAF-arviointi

Kuvataideakatemian tulevaisuustarkastelu

Maatalousyrittäjen eläkelaitos MELA: strategiaprosessin tuki

Maistraattien CAF-arviointi

Mikkelin johtamisjärjestelmän ja rakenteen uudistaminen

Oikeusrekisterikeskuksen ja Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen yhdistäminen

Oikeusrekisterikeskuksen arviointi

Osuuspankki-ryhmän henkilöstöyhdistyksen strategian laatiminen

Oulun kaupungin Elävä ideakiihdyttämö

Oulun kaupunki: johtamisjärjestelmän uudistaminen

Oulun kaupunki: Projektitoiminnan arviointi

Palosuojelurahasto: Talouden hallinnan tuki

PROn hallitustyöskentelyn arviointi

Resurssiviisas kunta -hankekokonaisuus (Turku, Jyväskylä, Forssa, Lappeenranta)

Rikosseuraamusviraston arviointi

Ruokaviraston asiakaspalvelun kehittäminen

Ruokaviraston tulevaisuustarkastelu ja vaikuttavuuspohjaisen strategian määritys

Sitra: Tulevaisuuden julkishallinnon ohjausmalli sekä ilmiöpohjaisen budjetoinnin mallintaminen

Skills Finland -verkoston strategia 2030

Sosiaali- ja terveysministeriö: konserniohjauksen kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevien hallituksen strategisten kärkihankkeiden käynnistämisen ja ylösajon tuki

Sosiaali- ja terveysministeriö: Tietotoimintojen tulevaisuustarkastelu ja toimintamalli

Suomen Akatemian arvoprosessi

Suomen Kansallisoopperan ja -baletin strategiaprosessi

Suomen Kuntaliitto: johtoryhmän kehittäminen

Suomen Lääkäriliiton strategiaprosessi

Skills Finland –verkoston strategia 2025

Teatterikorkeakoulun palveluorganisaation kehittäminen

Taideyliopiston palvelu- ja hallintotoimintojen kehittäminen

TAYSin (Tampereen yliopistollisen keskussairaalan) toimialan 2 itseohjautuvien tiimien toimintamallin määrityksen asiantuntijatuki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimustoiminnan toiminta- ja johtamismalli sekä tutkimusohjelmaekosysteemin mallintamisen tuki

Trafin strategian arviointi ja johtamisjärjestelmän selkeyttäminen

Ulkoasiainministeriö: maahantuloprosessien selkeyttäminen

Uudenmaan maakunta: maakuntastrategiaan laadinnan ja kiteyttämisen tuki

Vaikuttavuuden master class -ohjelma (yhteistyössä Arvoliitto, OKM, OPH, STEA)

Valkeakosken kaupunkistrategian määritys

Valtioneuvoston kanslia: esimiesvalmennusohjelma

Valtioneuvoston kanslia: Hallitustasoisten strategisten tavoitteiden kokonaisuuden selkeyttäminen

Valtiovarainministeriö: Digitaalisten palveluiden käytön tuen toimintamalli ja palvelut

Valtiovarainministeriö: Digitalisaation ohjausmalli

Verohallinnon hallintopalvelujen tulevaisuustarkastelu

YTHS:n strategiaprosessi

Verohallinnon vaikuttavuusindikaattoreiden määrityksen tuki

Lisäksi olemme toteuttaneet asiakkaidemme kanssa seuraavia yhteistyöhankkeita

Strategian määritys

Rakenteiden uudistaminen

Toiminnan arviointi

Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Prosessien uudistaminen

Organisaatioiden yhdistyminen

Toimintakulttuurin uudistaminen

Vaativan muutoksen toteuttaminen