Valtiovarainministeriö: Julkishallinto tiedolla johtamisen edelläkävijäksi

Valtiovarainministeriön tiedote 23.01.2020:

Julkisilla toimijoilla on vastuu oikean tiedon tuottajina ja hyödyntäjinä. Valtionhallinnon tiedolla johtamista on vahvistettu #Tietokiri-hankkeessa. Valtiovarainministeriön ohjaa-massa ja Valtiokonttorin koordinoimassa hankkeessa on valtiokonsernin yhteisiä tietova-rantoja koottu yhteen sekä tarjottu analysointipalveluja ja tiedon visualisointia julkishal-linnon organisaatioille. Hankkeessa on ollut mukana myös muita valtionhallinnon toimijoi-ta kuten Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet), Hansel, HAUS, Maanmittauslaitos, Senaatti-kiinteistöt, Valtori, Digi- ja väestötietovirasto sekä Vimana.

Tietokiristä maratoniksi -seminaarissa 23.1.2020 Säätytalolla julkistettiin hankeraportti, jossa tarkastellaan hankkeen kahden vuoden aikaisia tuloksia. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä ja pääjohtaja Timo Laitinen Valtiokonttorista arvioivat avauspuheenvuoroissaan hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja pohtivat myös tietopolitiikan asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

”Hallinnossa on suunnattoman paljon kerättyä tietoa. Haasteena on tiedon analysointi – miten tietoa valitaan, hyödynnetään ja yhdistetään. Tietokiri on saattanut keskeiset hallinnon toimijat ratkaisemaan erilaisten valtionhallinnon tietoalustojen ja järjestelmien, tietojen yhdistämisen ja tietojen käytön kysymyksiä. Tiedolla johtamisessa on kyse toiminnan uudistamisesta ja oppimisesta. Tietokirin oivallinen iskulause Tiedosta tekoihin konkretisoituu eläväksi todellisuudeksi julkishallinnon johtamisessa, kun pystymme saamaan tässä hankkeessa luoduilla malleilla ja toimintatavoilla faktatietoon perustuvia analyyseja päätöksenteon tueksi”, alivaltiosihteeri Päivi Nerg totesi avauspuheenvuorossaan.

Yhtenä konkreettisena hankkeen tuloksena on avattu Tutkihallintoa.fi -palvelu, joka kokoaa valtion ja kuntapuolen tietoja yhteen osoitteeseen. Palvelu kehittyy ja laajenee vuoden 2020 aikana.

”Suomalainen yhteiskunta on hyvinvointiyhteiskunta ja oikeusvaltio, joka toimii todella hyvin kaikilla myös kansainvälisillä mittareilla mitattuna. #Tietokiri voi tuottaa myös tähän lisäfaktaa ja analyysia, jotta voimme edelleen kehittää toimintaa ja säilyttää luottamuksen hyvään hallintoon”, alivaltiosihteeri Nerg totesi.

Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen kiitti #Tietokiri-hankkeeseen osallistuneita toimijoita ansiokkaasta työstä ja valmiudesta ilmiöiden uuteen laajaan tarkasteluun. ”Rohkaisenkin koko valtionhallinnon johtoa miettimään, osaammeko esittää oikeita strategisia kysymyksiä, kun mietimme tulevaisuuden ratkaisuja?”, pääjohtaja Laitinen totesi.

Hanketta koordinoinut johtaja Olli Ahonen Valtiokonttorista kutsui toimintaan mukaan lisää toimijoita. ”Konsernitiedon verkostossa on tällä hetkellä yksitoista toimijaa. Tutkihallintoa.fi –palvelun myötä olemme saaneet mukaan myös kuntapuolen toimijoita. Olemme matkalla kohti julkishallinnon konsernitiedon hallintaa”, hankejohtaja totesi.

Tilaisuudessa kuultiin filosofi Maija-Riitta Ollilan puheenvuoro yleisistä dataetiikan haasteista: Miten voimme olla varmoja siitä, että dataa ja tietoa käytetään ja yhdistellään eettisesti? Mitä asioita tämän varmistamisessa tulee ottaa huomioon?

”Tietokiri siirtyy nyt uuteen vaiheeseen. Uuden lainsäädännön, joka mahdollistaa valtion omasta toiminnastaan keräämän tiedon yhdistämisen ja analysoimisen yhdessä konsernitoimijoiden ja asiakasvirastojen kanssa aikaisempaa laajemmalla tasolla, on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2020”, totesi finanssineuvos Markus Siltanen.

Tietokiri-seminaarin järjestivät yhteistyössä Valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, Hansel, Vimana ja HAUS.

Lisää verkossa tietokiri.fi verkkosivusto.
#Tietokiri-hankeraportti 01/2020

Lisätietoja:

finanssineuvos Markus Siltanen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30263
erityisasiantuntija Pauliina Pussinen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30108
johtaja Olli Ahonen, Valtiokonttori, puh. 02955 03310