Valtiovarainministeriö: Kolumni: Julkinen hallinto tarvitsee yhteisen strategian

Valtiovarainministeriön kolumni 07.09.2020:

Kuntien ja valtion tiiviissä vuorovaikutuksessa laaditaan suuntaa suomalaisen julkisen hallinnon tulevaisuudelle. Strategialla pyritään varmistamaan jatkossakin uudistumiskykyiset julkiset palvelut ja työntekijöiden kokemus työn merkityksellisyydestä.

Julkinen hallinto ihmisten ja yhteisöjen palveluksessa

Avasimme julkisen hallinnon strategiatyön luonnokset kaikkien kommentoitavaksi kesäkuussa ota-kantaa.fi -sivustolle. Saimme lähes 700 vastausta, joita hyödynnämme strategian viimeistelyssä. Pyysimme vastaajia myös kuvittelemaan parhaan mahdollisen julkisen hallinnon vuonna 2030. Julkisen hallinnon olemassaolon tarkoitus on vastausten mukaan luoda edellytyksiä yhteiskuntamme jäsenille rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tätä myös strategia tulee tavoittelemaan. Hallinto luo toiminnallaan vakautta, johon luottaen asukkaat ja yritykset uskaltavat ottaa riskejä ja suuriakin askeleita kohti tulevaisuutta. Kokemus turvallisista ja oikeudenmukaisista yhteisöistä vahvistuu myös julkisen hallinnon saavutettavien palvelujen kautta.

Julkinen hallinto työnantajana ja houkuttelevana työpaikkana

Teetimme osana strategiatyötä verkkoaivoriihen julkisen hallinnon työntekijöille tulevaisuuden työstä. Jo tänään ja entistä vahvemmin tulevina vuosina julkisen sektorin haasteena on riittävän ja osaavan työvoiman saatavuus. Pääosin asiantuntijatyötä tekevistä koostuneiden vastaajien mukaan hyvä työntekijäkokemus syntyy ennemmin työn merkityksellisen sisällön kuin ulkoisten puitteiden kautta. Julkisen sektorin työnantajakuvan kannalta luottamus ja laadukas esimiestyö sekä työpaikan hyvä henki ovat aivan keskeisiä. Näissä onnistuminen vahvistaa myös julkisen hallinnon houkuttelevuutta työpaikkana.

Avoin hallinto toimii yhdessä

Koronakriisin aikana kunnat ja valtio ovat saaneet ansaitusti kiitosta vastuunkannosta ja selkeään työnjakoon perustuvasta toimintamallista. Erittäin haastavassa tilanteessa on toimittu hyvin ja havaitut puutteet otetaan opiksi ja korjataan. Yllättävissä ja nopeissa muutoksissa toimimista selkeä työnjako helpottaa. Samanaikaisesti sen rinnalla tarvitsemme verkostomaista toimintatapaa, jossa tieto liikkuu nopeasti, opimme toisiltamme jatkuvasti ja vahvistamme keskinäistä luottamusta. Julkishallinnon sisäisessä verkkoaivoriihessä hallinnon yhtenäisyyttä ja sisäistä yhteistyötä ylivoimaisesti parhaiten edistävät vastaajien mukaan johtaminen sekä tavoitteet ja mittarit. Töissä Suomelle -ajattelutavan levittämiselle on selvästi tilausta.

Kohti valmista strategiaa

Verkkoaivoriihestä ja otakantaa.fi -keskustelusta saamiemme näkemysten pohjalta työstämme stra-tegialuonnosta eteenpäin. Strategia tulee koostumaan 2020-luvun julkisen hallinnon arvolupauksesta, periaatteista ja toimintalinjauksista. Arvolupauksella kuvataan lisäarvoa ja merkityksiä, joita julkinen hallinto tuottaa ihmisille ja yhteisöille. Arvolupaukseen, periaatteisiin ja toimintalinjauksiin tehtäviä priorisointeja ohjaavat taustalla vaikuttavat suuret muutokset toimintaympäristössämme, kuten ilmastonmuutos ja väestökehitys.

Päivi Nerg, strategian johtoryhmän puheenjohtaja, valtiovarainministeriö
Minna Karhunen, strategian johtoryhmän varapuheenjohtaja, Kuntaliitto