Valtiovarainministeriö: Työryhmä: Valtion palveluiden saatavuus vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta sekä monipaikkaisen työn, opiskelun ja asumisen mahdollisuuksia

Valtiovarainministeriön tiedote 31.1.2022:

Työryhmä luovutti ehdotuksensa alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden valtioneuvostotason linjauksiksi. Ehdotuksissa linjataan valtion viranomaisten läsnäolosta ja palveluiden kehittämisestä alueilla. Viranomaisten läsnäolo alueilla perustuu ennen kaikkea palveluiden tarpeeseen. Tarkoituksena on vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta, turvallisuutta, valtion kilpailukykyä työnantajana ja yhdenvertaisuutta sekä huomioida samalla asiakas- ja kieliryhmät. Tavoitteet edistävät myös monipaikkaista työtä, opiskelua ja asumista.

Työryhmä luovutti ehdotuksensa valtiovarainministeriölle 31. tammikuuta 2022.

Ehdotukset perustuvat uuteen valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annettuun lakiin, joka tuli voimaan 1.1.2022. Työryhmä valmisteli ensimmäisen valtion alueellisen läsnäolon suunnitelman hallituksen loppukaudelle. Työryhmä valmisteli myös ehdotukset eri hallinnonalojen tarvittaviksi toimiksi, joilla vahvistetaan mahdollisuuksia joustavaan ja monipaikkaiseen työskentelyyn, opiskeluun ja asumiseen.

”Kiitos työryhmälle hyvästä työstä ja arvokkaista pohdinnoista. Hallitukselle on tärkeää, että valtion palvelut ovat monikanavaisesti saatavilla koko maassa. On tärkeää, että ihmiset saavat palveluja itselleen luontevalla ja mieluisalla tavalla. Julkisten palvelujen kehittämisessä on huomioitava yhteiskunnallisia kehityskulkuja kuten digitalisaatio ja koronan myötä lisääntyvä etätyö, ja muokattava palveluja niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin ihmisten ajankohtaisiin tarpeisiin. Tämä työ jatkuu näiden linjausten pohjalta”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Digitaalisia palveluja käytetään yhä enemmän, mutta myös käyntiasiointi turvattava

Työryhmän ehdotuksessa korostetaan digitaalisten palvelujen merkitystä tiedon hyödyntämisessä ja julkishallinnon toiminnan tehostamisessa. Laadukkaat digitaaliset palvelut ovat monille jo nyt mieluisin ja ensisijainen asiointikanava, ja tämän kehityssuunnan odotetaan vahvistuvan myös tulevaisuudessa. Käyntiasiointi on edelleen merkittävä palvelukanava kansalaisille ja erityisesti heille, jotka eivät voi tai halua käyttää sähköisiä palveluita. Kun rakennetaan palveluntuottajien yhteisiä asiakaspalvelupisteitä, on mahdollista turvata palveluiden saatavuus ja parantaa palvelutasoa alueilla.

Yhteistyö ja yhteiset asiakastilat ja -palvelut vahvistavat sitä, että palvelut ovat helposti asiakkaiden saavutettavissa. Samalla monipaikkaisuus edistää eri virastojen työntekijöiden mahdollisuutta työskennellä yhteisissä toimitiloissa useilla eri paikkakunnilla.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa ja pitkäjänteistä hallinnonalarajat ylittävää palveluiden, toimitilojen, digitaalisten työvälineiden ja käytänteiden kehittämistä. Työryhmän valmistelemissa suunnitelmissa kootaan yhteen ja luodaan suuntaa asiaan liittyville eri hankkeille, esimerkiksi palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishankkeelle ja toimitilastrategialle.

Toimivat viestintäverkot ja digitalisaatio mahdollistavat paikkariippumattoman työn, opiskelun ja vapaa-ajan

Valtionhallinnon monipaikkaisuuden edistämistä koskevat linjaukset hyväksyttiin valtiovarainministeriössä toukokuussa 2021. Monipaikkainen työ sopii niihin tehtäviin, joita pystytään tekemään turvallisesti digitaalisilla työvälineillä fyysisestä paikasta riippumatta. Valtiolla paikkasidonnainen ja monipaikkainen työ ovat samanarvoisia työtapoja. Monipaikkaisuudella vahvistetaan myös valtion kilpailukykyä työnantajana.

Työryhmä suosittelee hyödyntämään monipaikkaisen työn mahdollisuuksia myös muun julkisen hallinnon, kolmannen sektorin ja yritysten työssä. Valtio voi edistää monipaikkaisen työn edellytyksiä koko työmarkkinoilla esimerkiksi järjestämällä riittävät perustietotekniikkapalvelujen valmiudet ja tietoturvalliset ratkaisut monipaikkaiseen työntekoon. Myös koulutusta olisi mahdollista järjestää monipaikkaisesti. Työryhmä totesi, että nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa jo hyvin monipaikkaisuuskehityksen.

Tilannekuva vaatii seuraamista mahdollisten muutosten varalta

Erityisesti monipaikkaisuuden vaikutuksista aluekehitykseen tarvitaan uutta tutkimusta ja monipaikkaisuuden seurantaan liittyvää tilastointia on kehitettävä. Myös monipaikkaisuuskehityksen vaikutuksia kuntiin tulee selvittää ja nämä tulokset tulee ottaa huomioon kuntapolitiikan kehittämisessä. Nyt ensimmäistä kertaa laadittava valtion alueellisen läsnäolon suunnitelma toimii pohjana seuraavien hallituksien linjauksille.

Ministeriölle luovutettiin myös kuusi teemaselvitystä, jotka käsittelevät muun muassa monipaikkaisuuden vaikutuksia ilmastotavoitteiden saavuttamiseen sekä monipaikkaista opiskelua.

Ennen ehdotuksien tuomista valtioneuvoston päätettäväksi, niistä kuullaan vielä laissa säädettyjä tahoja. Näihin kuuluvat muun muassa Maakuntien liitot ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt. Lisäksi kuullaan muita tahoja kuten Kansaneläkelaitosta, Kuntaliittoa, saamelaiskäräjiä ja Folktingetiä. Ehdotukset käsitellään digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmässä. Valtioneuvoston on määrä hyväksyä alueellisen läsnäolon suunnitelma ja periaatepäätös monipaikkaisuuden edistämisestä kevään 2022 aikana.

Lisätietoja:
Ohjausryhmän puheenjohtaja, kuntaministerin erityisavustaja Antti Kotti, puh. 0295 160 548, antti.kotti(at)gov.fi
Valmisteluryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Juha Sarkio, puh. 0295 530 031, juha.sarkio(at)gov.fi
Hallitusneuvos Janne Öberg, puh. 0295 530 473, janne.oberg(at)gov.fi

Ehdotukset alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden valtioneuvostotason linjauksiksi
Lisätietoa alueellistamisen uudistamisesta
Lisätietoa monipaikkaisen työn edistämisestä