Sosiaali- ja terveysministeriö: Ikääntymiseen varaudutaan poikkihallinnollisesti

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 15.12.2022:

Kansallisen ikäohjelman periaatepäätöksen keskiössä ovat iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen sekä väestön ikääntymiseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tämä edellyttää ennaltaehkäisevien, toimintakykyä ylläpitävien ja parantavien toimien toteuttamista. Mukaan tarvitaan yhteiskunnan kaikki toimijat.

Valtioneuvosto on 15.12.2022 linjannut Kansallista ikäohjelmaa koskevassa periaatepäätöksessään tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla tähdätään poikkihallinnollisesti ja laaja-alaisesti väestön ikääntymisen varautumiseen. Päätös sisältää periaatteet ikäohjelman toteuttamisesta vuoteen 2030 saakka sekä vuosien 2023-2027 toimeenpanosuunnitelman ja alustavat toimenpide-ehdotukset vuosille 2027-2030.

Periaatepäätöksellä tavoitellaan iäkkäiden henkilöiden toimintakykyyn vaikuttamista eri tavoin, esimerkiksi sitä tukevalla asumisella ja teknologialla. Samalla pyritään iäkkäiden osallisuuden vahvistamiseen. Päätös kannustaa myös taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän toteuttamiseen.

Ikäohjelman periaatepäätöksen läpileikkaavissa teemoissa korostetaan iäkkäiden henkilöiden moninaisuuden, osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistamista, sukupolvien välisten suhteiden syventämistä sekä iäkkäitä koskevan tiedon vertailukelpoisuuden parantamista ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä laadun varmistamiseksi.

Periaatepäätös on laadittu yhdessä eri ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Vanhusneuvostojen jäsenet ja ikäihmiset ovat osallistuneet toimeenpanosuunnitelman ja periaatepäätöksen laatimiseen mm. eri työpajojen, foorumeiden ja keskustelutilaisuuksien sekä lähetetyn kyselyn kautta. Periaatepäätöksen luonnoksesta pyydettiin lausuntoja 17.6.2022-31.8.2022. Lausuntoja saatiin yhteensä 128 ja ne olivat pääosin myönteisiä. Lausunnoissa korostettiin sitä, että ikäihmiset ovat heterogeeninen ja moninainen ryhmä sekä ylipäätänsä ikäihmisten ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta. Nämä asiat nostettiin vahvemmin mukaan läpileikkaaviin teemoihin sekä tarkentaviin tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja taustateksteihin.

Periaatepäätös on osa Kansallista ikäohjelmaa

Periaatepäätöksen valmistelu on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyvää Kansallista ikäohjelmaa, joka valmistui vuonna 2020. Kansallisen ikäohjelman tavoitteena on ikäkyvykäs Suomi, jolla kannustetaan mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseen sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseen.

Ikäohjelman 2030 keskeisinä vaikuttavuustavoitteina on suunnata ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia iäkkäälle väestölle ja riskiryhmille, pidentää ikääntyvien työikäisten toimintakykyä ja työuria, lisätä ja mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertaisuus, tehokkaampi koordinaatio ja taloudellinen kestävyys, lisätä asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä ja nostaa esille suomalaista ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä.

Lisätietoja: 

projektipäällikkö Marjaana Pennanen
neuvotteleva virkamies Satu Karppanen
erityisasiantuntija Seija Viljamaa

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi